Trang chủ Bkav eHRM

Bkav eHRM
Quản lý nguồn nhân lực
Liên hệ với chúng tôi
 • Email: DuAn@bkav.com
 • Hotline: Hà Nội: (04) 3763 2552 / TP. HCM: (08) 6296 6626

 Bkav eHRM - Hệ thống quản lý nguồn nhân lực tổng thể, tùy biến cao.

Các tính năng chính:

 • Cho phép thiết lập cơ cấu phòng ban, báo cáo, công thức tính, mẫu biểu động
 • Kết hợp phân hệ chấm công bằng máy hoặc thủ công phục vụ tính lương

 Các phân hệ chính bao gồm:

 • Quản lý Cơ cấu tổ chức
 • Quản lý Hồ sơ nhân sự
 • Đánh giá nhân viên
 • Quản lý Tiền lương, phụ cấp
 • Quản lý Tuyển dụng
 • Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng tại đơn vị
 • Quản lý Cơ cấu tổ chức
 • Tìm kiếm, Thống kê, tổng hợp nhân sự
 • Quản lý Bảo hiểm, Thi đua - Khen thưởng, Kỷ luật
 • Quản lý Chấm công, Bảo hộ lao động
 • Quản lý Danh mục dùng chung
 • Quản lý văn bản, quy chế
 • Quản trị hệ thống